Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Wolkrův Prostějov 2018 – propozice


61. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

12. – 16. června 2018, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a statutární město Prostějov – Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Poslá­ním pře­hlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

 Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

1. kategorie ­– od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let 

2. kategorie od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 18 let) do 21 let

3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi a zhlédnutí představení na DVD zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a divadlo poezie (OR UP) a přizvaní odborníci.

Programová rada zasedne v první polovině dubna 2018. Programová rada není povinna zdůvodňovat svá rozhodnutí o výběru představení. 

 

FESTIVAL WP MÁ DVĚ ČÁSTI:


Celostátní přehlídka sólových recitátorů

III.a ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídka probíhá v DUZE - Kulturním klubu u hradeb. Tradiční prostory Městského divadla v Prostějově a Národního domu budou letos v době festivalu procházet rekonstrukcí, není proto možné je pro potřeby festivalu využít. Celostátní přehlídky se účastní recitátor pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

IV.a HODNOCENÍ A VÝBĚR

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uve­de­ním pořadí.Toto pořadí slouží jen k interní potřebě pro­gra­mové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlá­šeno. Pro­gra­mová rada k navr­že­nému pořadí při­hlédne, ale není povinna ho respektovat.

Pořadatelé krajských přehlídek zašlou kompletní materiály (vyplněné evidenční listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinou s celkovým hodnocením krajské přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Lubinová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo na: lubinova@nipos-mk.cz, a to do tří dnů od konání přehlídky, ne však později než 10. 4. 2017. Pokud tak neučiní, vystavují své postupující recitátory a soubory nebezpečí, že nebudou na celostátní přehlídku pozváni.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí odbornému pracovníkovi NIPOS-ARTAMA do 1. dubna 2018.

Nominace i doporučení na WP musí být písemně zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.

Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska. Lektorský sbor WP přesně zformuluje, co na vystoupení oceňuje.

 

Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu 

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

III.b ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajské postupové přehlídky

Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.

Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru divadla poezie, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol v termínu, který tito pořadatelé stanoví.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady pro umělecký přednes a divadlo poezie (OR UP) nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její interpretaci, divadlu, a zejména k divadlu poezie.

Soubory mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté a jejich členové jsou povinni o tom pořadatele informovat.

 IV.b HODNOCENÍ A VÝBĚR

Lektorský sbormůže doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemžhlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Pořadatel krajské přehlídky se pokusí zajistit (sám nebo ve spolupráci se souborem) záznam představení a zasílá ho společně s postupovými listy. Záznam slouží programové radě WP k objektivnějšímu rozhodování o zařazení inscenací do programu WP.

Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme:

Před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář a ano­taci insce­nace v roz­sahu 36 řádků, pou­ži­tel­nou bez úprav jako mate­riál do pro­gra­mové bro­žury WP, dále stručnou informaci o sou­boru a o auto­rovi (auto­rech); osoby a obsa­zení včetně dal­ších údajů o tvůr­čím týmu  reži­sér, scé­no­graf, autor hudby, peda­go­gické vedení apod., a minimálně pět propagačních foto­gra­fií z inscenace. Pečlivě vyplněný evidenční list odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně. (Je možné tyto materiály poslat také elektronicky.)

Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání v dubnu roku 2018.

Upozornění:

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

V době festivalu bude probíhat rekonstrukce Městského divadla a Národního domu, k dispozici nebude ani Point, hrací prostory jsou tedy velmi omezené.

 

Cenu Wolkrova Prostějova získává nejinspirativnější inscenace WP.

Cenu Jana Roubala uděluje lektorský sbor za dramaturgickou objevnost a nalezení adekvátního scénického tvaru inscenace.

Další ocenění může získat libovolný počet podnětných inscenací. 

Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

 << květen 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Dům přírody TřeboňskaFacebook